54 CHEN

在家办公神器推荐:番茄钟工作法工具

至此全球疫情之际,不具备在家高效办公能力的同学,可能会被时代淘汰 :)

54chen最近半年在家办公的经验,最重要的就是效率,利益于科学的方法,效率不低。

平时没事就积累了一些shell脚本在macOS上跑,运行良好,不过如果你不是mac用户可能没有卵用。

特此推出两个神器(其实是基于macOS的脚本啦)。

神器 番茄钟工作法工具

https://github.com/54chen/pomodorify

项目源于一国外小哥,做了一点微小的工作,以方便在墙内使用。

用法也很简单,只要去github自己fork出来项目,git clone回来就行了。

里面有个脚本叫 pomodify.sh,再传个参数是最近要做啥。运行就开始25分钟的计时,到点了还有声音和弹窗提示,十分友好:)

要回看一下找找成就感,也很简单,只需要 git log一下就行。


chenzhen@C-MacBook-Pro pomodorify % git log
commit ef9651818d9ec32e50eb07b09c7338cc893435a5 (HEAD -> master, origin/master, origin/HEAD)
Author: 54chen <czhttp@gmail.com>
Date:  Thu Jun 24 22:23:42 2021 +0800

  Congrats! 21:58 - 22:23 Done! okr in japan

commit 07c7ef1a096fb09a285e4d5ac4f0784abf5a60f2
Author: 54chen <czhttp@gmail.com>
Date:  Thu Jun 24 21:53:28 2021 +0800

  Congrats! 21:28 - 21:53 Done! okr in japan

commit 12af6868cba20873a7f3ee8e996bf1326476a2d6
Author: 54chen <czhttp@gmail.com>
Date:  Thu Jun 24 21:23:15 2021 +0800

  Congrats! 20:58 - 21:23 Done! okr in japan

commit 5a05a6b972b7373f714b8f66dba7574fc99b9e45
Author: 54chen <czhttp@gmail.com>
Date:  Thu Jun 24 18:58:24 2021 +0800

  Congrats! 18:33 - 18:58 Done! global okr system

commit ef0cdff415de77ebdb8a041ee87139281cc8e1fb
Author: 54chen <czhttp@gmail.com>
Date:  Thu Jun 24 14:53:56 2021 +0800

  Congrats! 14:28 - 14:53 Done! OKRs overseas

#番茄钟工作法 #虚拟机